Parsvideo Austria , پایگاه نیازمندیهای همه ایرانیان A MEMBER OF PARSNEWS AUSTRIA GROUP

0

امیرنظام صمد آبادی خواهرم گوش کن

خواهرم،… این چند دقیقه برای توست… گوش کن… “نترسیدازاینکه دختربچه هایتان زمین بخورند،اجازه دهید گریه کنند اما دوباره بایستند. بزرگ‌تر که شدند گاهی از آن‌ها بخواهید نان بخرند، حتی یک بار شده در صف...