دسته: دانستنیها

0

درمان زخم بستر

زخم بستر,زخم بسترهای که در مراحل یک یا دو هستند با درمان مناسب میتوان زخم را در عرض چند هفته ترمیم کرد , و بهبود برسد.در مراحال ۳,۴ زخم بستر بهبود کمی مشکل تر...

error: Copiing not allowed