دسته: Facebook

0

خانه ام آتش گرفتست آتشی جانسوز

  خانه ام آتش گرفته ست،آتشی جانسوز هر طرف می سوزد این آتش پرده ها و فرش‌ها را،تارشان با پود من به هر سو می دوم گریان در لهیب آتش پر دود استاد محمدرضا...

error: Copiing not allowed