نیازمندیهای ایرانیان

نوشته های با برچسب ‘دکتر، پزشک،دندان پزشک،ایران،وین،zahnarzt،wien،austria، اتریش،دهان،متخصص’

متخصصین دهان و دندان

دکتر احمد آریا
Ahmad Aria

Kurzgasse 1
1060 Wien
Tel: 597 31 34

دکتر علیرضا اویسی
Alireza Oveisi

Hofmannsthalgasse 6/13
1030 Wien
Tel: 799 94 60

دکتر منصور تجلی

Mansour tajali

Wien, Schwendergasse 15
1150 Wien
Tel: 892 02 21

دکتر یزدان هنروش

Yazdan Honarvash

Getreidemarkt 11
1060 Wien
Telefon: 586 43 97

دکتر محمود امید
Mahmoud omid

Adolf Schmidlg. 3
1200 Wien
Tel:332 25 91

متخصصین دهان و دندان در وین

دکتر احمد آریا
Ahmad Aria

Kurzgasse 1
1060 Wien
Tel: 597 31 34

دکتر علیرضا اویسی
Alireza Oveisi

Hofmannsthalgasse 6/13
1030 Wien
Tel: 799 94 60

دکتر منصور تجلی

Mansour tajali

Wien, Schwendergasse 15
1150 Wien
Tel: 892 02 21

دکتر یزدان هنروش

Yazdan Honarvash

Getreidemarkt 11
1060 Wien
Telefon: 586 43 97

دکتر محمود امید
Mahmoud omid

Adolf Schmidlg. 3
1200 Wien
Tel:332 25 91

befarmaeiid sham seri jadid
هوای وین در روزهای آینده

error: Copiing not allowed