موزیک محلی بسیار زیبای خراسانی و شیرازی

لیلا در واکن مویوم
دختر قوچانی
عزیز بیشی به کنارم …

خواننده و دف: مجید جوادی
سنتور: محسا گلمکانی
تار و سه‌ تار: کامبیز طیبی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *