ساغرم شکسته ساقی

اجرای بسیار جالب وقوی تصنیف ساغرم شکسته ساقی توسط مصطفی مداحی در حضور زنده یاد استاد همایون خرم خالق این اثر به یاد ماندنی.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *