پند ارزشنمند پدر به فرزندش

اگه زیادم ارزشمند نبود, به ارزشمندی خودتون ببخشید! 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *