سرباز آمریکایی و تعلیم کشتی در افغانستان

وقتی سرباز آمریکایی به مرد افغان یاد میده چه جوری کشتی بگیره

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *