محبت مردم زلزله را شرمنده کرد

هم‌وطن فداکار، برای یاری مردم بابلسر تا کرمانشاه را با موتور طی کرد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *