هرگزها کلامی از دکتر انوشه

بعضی هرگزاش یک کم آبدوغ خیاریه اما خوب دیگه بشنوید و شما سعی کنید که خوباشو سر مشق زندگیتون قرار بدین!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *