مریم چرا…

پیرمردی در جوانی عاشق مریم میشود ولی به او نمیرسد!
مجنون می شود و مورد آزار قرار میگیرد.
بچه ها برای عذرخواهی آمده اند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *