وای این مهران غفوریان عالیه !

بدهی میان دوره شما به سقف رسیده است از برو بچ تیمارستان ایران هست 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *