پویان لحن انار با متن ترانه

متن ترانه لحن انار با صدای پویان

بخند که خنده ات چو طعمه سیب سرخ
چنان به دل نشیند از خوشی نگو مپرس
به ناز و غمزه ات مکن اشارتی
که ز چشم مست تو دهند مرا بشارتی

مه جبینا نظری ترنجبینا نظری

رخ نشانم بده قد مژه برهم زدنی
مه جبینا نظری ترنجبینا نظری
دله ما چون ببری بر سر ما کن گذری

یار ابرو قجری شامو صبح سحری شور و شوق دگری
همچو شهد و شکری همچو شهد و شکری

جان جانانم دلارامم به دل آرزوی تو را دارم
لحنه انارم بهارانم وگر ابرم تو ببارانم
جان جانانم دلارامم به دل آرزوی تو را دارم
لحنه انارم بهارانم وگر ابرم تو ببارانم

مه جبینا نظری ترنجبینا نظری
رخ نشانم بده قد مژه برهم زدنی
مه جبینا نظری ترنجبینا نظری
دله ما چون ببری بر سر ما کن گذری

بخند که خنده ات چو طعمه سیب سرخ
چنان به دل نشیند از خوشی نگو مپرس
به ناز و غمزه ات مکن اشارتی
که ز چشم مست تو دهند مرا بشارتی

مه جبینا نظری ترنجبینا نظری
رخ نشانم بده قد مژه برهم زدنی
مه جبینا نظری ترنجبینا نظری
دله ما چون ببری بر سر ما کن گذری

مه جبینا نظری ترنجبینا نظری
رخ نشانم بده قد مژه برهم زدنی
مه جبینا نظری ترنجبینا نظری
دله ما چون ببری بر سر ما کن گذری

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *