چقدر زیبا هستند درست مثل برگ !!!

 

جل الخالق, هر روزی یک جور جونور جدید بهمون نشون میدن !
فکر کنم این جونور ها رو آدما تو آزمایشگاه تولید میکنن!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *