هنرمندي در گرگان خود را به شكل داريوش درآورد و به روي صحنه رفت

صداش خیلی شبیهه اما قیافش بیشتر شبیه سرباز های هخامنشیه تا داریوش, مثل اینکه کوروش رو با داریوش عوضی گرفته! :mrgreen:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *