عارف ای خدا, دنیا وفا نداره با متن ترانه

وقتی میگن به آدم
دنیا فقط دو روزه
آدم دلش میسوزه
ای خدا ای خدا ای خدا, ای

آدم که به گذشته
یه لحظه چشم میدوزه
بیشتر دلش میسوزه

ای خدا ای خدا ای خدا, ای

دنیا وفا نداره
چشمش حیا نداره
هیچکس وفا نداره
ای خدا ای خدا ای خدا, ای

دلی میخواد از آهن
هر کی میخواد مثل من
اون وقت دووم میاره
ای خدا ای خدا ای خدا, ای

تا که آدم جونه
کبکش خروس میخونه
دنیا باش مهربونه
ای خدا ای خدا ای خدا, ای
اما به وقت پیری
بی یار و بی نشونه
آدم تنها میمونه
ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا
ای

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *