ســــــال نـــــــو مبـــــــــارک

Norooz

ســــــال نـــــــو مبـــــــــارکنام اثر: نوروز / دو نوازی تار و دف تار: نریمان حجتی / دف: آرمین عبدهوکاری از: روناک حسینی و رضوان واعظ پوربه تهیه کنندگی آرمین عبدهواستودیو آوای

Posted by Avay.Studio on Sonntag, 19. März 2017

نام اثر: نوروز / دو نوازی تار و دف
تار: نریمان حجتی / دف: آرمین عبدهو
کاری از: روناک حسینی و رضوان واعظ پور
به تهیه کنندگی آرمین عبدهو

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *