غذای مانده را چقد نگه‌ داریم

غذای مانده را حداکثر تا چند ماه می‌توان در فریزر نگهداری کرد؟

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *