این مهریه فرح دیبا, شهبانوی ایران است


اونوقت الان طرف تو خونه باباش نون و رُب ميخوره، ولی موقع ازدواج به اندازه سال تولدش، سكه درخواست ميكنه از دومادِ بدبخت!!😆

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *