آمیزه‌ای از موسیقی ایرانی‌ و اسپانیایی

روساریو و محمد رضا معتمدی
همدلی از همزبانی خوشتر است
موسيقى زبان مشترك همه ملت هاست

آمیزه‌ای از موسیقی ایرانی‌ و اسپانیایی

آمیزه‌ای از موسیقی ایرانی‌ و اسپانیایی: روساریو و محمد رضا معتمدیهمدلی از همزبانی خوشتر استموسيقى زبان مشترك همه ملت هاست

Posted by ‎تاریخ و فرهنگ و هنر ایران‎ on Dienstag, 7. Februar 2017

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *