بگو مگو و زد و خرد های یک مشت آدم کله پوک که با این کارا, پولم در میارن !

وقتی فایترها بی اعصاب میشن

Posted by ‎دعواهای ورزشی‎ on Freitag, 8. April 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *