جمله تاریخی امشب عمو جواد خیابانی 😸 😂

کار تاکتیکی خوبی بود که قرمزهای الدترافورد Oldtrafford انجام دادن اما به گ… رفت 👿 😜

جمله تاریخی امشب عمو جواد خیابانی

جمله تاریخی امشب عمو جواد خیابانی 😸 😂 کار تاکتیکی خوبی بود که قرمزهای الدترافورد Oldtrafford انجام دادن اما به گ… رفت 👿 😜 ☺

Posted by ‎کلیپ های توپ‎ on Sonntag, 5. Februar 2017

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *