سخنرانی شنیدنی ترامپ با زیرنویس فارسی

دو دقیقه از سخنان و مواضع انتخاباتی ترامپ که تقریبا از روزی که شروع به فعالیت تبلیغاتی کرد پاش ایستاده و مدام تکرارش کرده.

سخنرانی شنیدنی ترامپ با زیرنویس فارسی .دو دقیقه از سخنان و مواضع انتخاباتی ترامپ که تقریبا از روزی که شروع به فعالیت تبلیغاتی کرد پاش ایستاده و مدام تکرارش کرده.

Posted by ‎سربازان گمنام قادسیه‎ on Donnerstag, 17. November 2016

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *