خانه ام آتش گرفتست آتشی جانسوز

⚫️ خانه ام #آتش گرفته ست،آتشی جانسوزهر طرف می سوزد این آتشپرده ها و فرش‌ها را،تارشان با پودمن به هر سو می دوم گریاندر لهیب آتش پر دوداستاد محمدرضا شجریانشعر:مهدی اخوان ثالث

Posted by ‎اینجا ایران ؛؛ایالات متحده بختیاری‎ on Freitag, 20. Januar 2017

 

خانه ام آتش گرفته ست،آتشی جانسوز
هر طرف می سوزد این آتش
پرده ها و فرش‌ها را،تارشان با پود
من به هر سو می دوم گریان
در لهیب آتش پر دود

استاد محمدرضا شجریان
شعر:مهدی اخوان ثالث

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *