وقتی رئیس فدراسیون بسکتبال، کنترل عصبی خود را از دست می‌دهد

https://www.youtube.com/watch?v=zKkdI–jt8g

بقول بچه ها, مملکت نیست که, دیوونه خونست !

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *