مواظب وسائلتون باشید

خواهر های عزیز همیشه موازب وسایل خود باشید. لطفا این ویدیو را برای دخترهای که میشناسید شیر کنید.

Posted by Afghan Youth National Unity Community on Sonntag, 4. Dezember 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *