گذر عمر در قاب تصویر

حال دنيا را چو پرسيدم، من از فرزانه اي گفت يا باد است، يا خواب است يا افسانه ايگفتم آنها را چه مي گويي، که دل بر او نهند گفت يا مستند، يا کورند، يا ديوانه ايگفتم از احوال عمرم گو که بازم، عمر چيست ؟گفت يا برق است يا شمع است يا پروانه ايگذر عمر در قاب تصویر

Posted by ‎آرزوهای بر باد رفته‎ on Dienstag, 23. August 2016

حال دنيا را چو پرسيدم، من از فرزانه اي

گفت يا باد است، يا خواب است يا افسانه اي

گفتم آنها را چه مي گويي، که دل بر او نهند

گفت يا مستند، يا کورند، يا ديوانه اي

گفتم از احوال عمرم گو که بازم، عمر چيست ؟

گفت يا برق است يا شمع است يا پروانه اي

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *