برادر 9 ساله جان برادر خردسالش رو که از روی میز در حال افتادن بود نجات داد

https://youtu.be/UTxogx0GDn4

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *