چرخ گوشت ماشین !

یادم میاد, یکی از دوستان یک دستگاه گرفته بود واسه زدن موی دماغ و ابرو و این حرفا, پرسیدم چی خریدی؟
خیلی جدی گفت ریش تراش دماغ!

https://www.facebook.com/techinsider/videos/617148255150201/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *