پروانه امشب پر مزن, سپیده رئیس سادات

پروانه امشب ؛ سپیده رئیس سادات

پیراهنی از برگ گل بهر نگارم دوختمبس که لطیف است آن بدن ترسم که آزارش کند …پروانه امشبشوشتریآهنگساز: رضا قاسمیآواز و سه تار: سپیده رئیس ساداتبرگه موسیقی ایران:www.facebook.com/musiqueiran1تلگرام موسیقی ایران:telegram.me/musiqueiranاینستاگرام موسیقی ایران:www.instagram.com/musiqueiranیارم به یک لا پیرهن خوابیده زیر نسترنترسم که بوی نسترن مست است و هشیارش کندپروانه امشب پر مزن اندر حریم یار منترسم صدای پرپرت از خواب بیدارش کندپیراهنی از برگ گل بهر نگارم دوختمبس که لطیف است آن بدن ترسم که آزارش کندای آفتاب آهسته نِه پا درحریم یار منترسم صدای پای تو از خواب بیدارش کند……

Posted by ‎موسیقی ایران The music of Iran‎ on Donnerstag, 18. August 2016

پروانه امشب
شوشتری
آهنگساز: رضا قاسمی
آواز و سه تار: سپیده رئیس سادات

یارم به یک لا پیرهن خوابیده زیر نسترن
ترسم که بوی نسترن مست است و هشیارش کند
پروانه امشب پر مزن اندر حریم یار من
ترسم صدای پرپرت از خواب بیدارش کند
پیراهنی از برگ گل بهر نگارم دوختم
بس که لطیف است آن بدن ترسم که آزارش کند
ای آفتاب آهسته نِه پا درحریم یار من
ترسم صدای پای تو از خواب بیدارش کند

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *