کی روش: همه آسیا از ایران می ترسند اما

کی روش:
همه آسیا از ایران می ترسند اما در خود ایران به ما نیش می زنند تا این تیم را تضعیف کنند
اما من یاد گرفتم با مارها در یک تخت نخوابم

carlos-quieroz

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *