یک وعده غذای گرم بدون قضاوت

یک سال و نیم پیش کارشان را آغاز کردند و هدف شان حمایت از کارتن خواب های تهران است. برای همین نام موسسه شان را پایان کارتن خوابی گذاشته اند. با دادن یک وعده غذای گرم در هفته آغاز کردند و حالا به هفته ای دو وعده غذا رسیده اند.

یک وعده غذای گرم بدون قضاوت

یک وعده غذای گرم بدون قضاوتیک سال و نیم پیش کارشان را آغاز کردند و هدف شان حمایت از کارتن خواب های تهران است. برای همین نام موسسه شان را پایان کارتن خوابی گذاشته اند. با دادن یک وعده غذای گرم در هفته آغاز کردند و حالا به هفته ای دو وعده غذا رسیده اند.منبع: http://bit.ly/2ajV8TJ

Posted by ‎Tavaana: E-Learning Institute for Iranian Civil Society توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران‎ on Sonntag, 24. Juli 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *