فرهاد ظریف با کامران تفتی از ناگفته هایش گفت

از اینکه به بزرگترین آرزوی ورزش اش نرسیده، از همسرش جدا شده و دخترش از شغل او متنفر است و…

https://www.facebook.com/team.volleyball.iran/videos/1184925198239090/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *