بهترین آهنگ فیلم شعله بااجرای هیمامالینی چکرورتی و درمندرا

این دو بعد از این فیلم باهم ازدواج کردند آمیتا باچان هم باجایا باچان ازدواج کرد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *