ای بخارا شاد باش و دیر زی, بسیار زیبا و دیدنی و شنیدنی

 

ای بخارا! شاد باش و دیر زی

ای بخارا! شاد باش و دیر زییاد باد آن روزگاران خوب که سمرقند و بخارا نام پاره‌ای از ایران بودموره متو= سرگردونم نکنبی‌بی ریحان و عمو رحماندیشب شب تابستان، بی‌بی ریحانچای تلخه دم کرده، بی‌بی ریحان…گل رو بردم به بازار، بابا رحمانخریدم دو گوشوارگوشواره در گوش کردم، شما رو بیهوش کردمگوشواره در گوش کردم، همه رو بیهوش کردم…

Posted by ‎تاریخ ایران با لطفعلیخان زند‎ on Freitag, 8. Juli 2016

 

موره متو= سرگردونم نکن
بی‌بی ریحان و عمو رحمان

دیشب شب تابستان، بی‌بی ریحان
چای تلخه دم کرده، بی‌بی ریحان

گل رو بردم به بازار، بابا رحمان
خریدم دو گوشوار
گوشواره در گوش کردم، شما رو بیهوش کردم
گوشواره در گوش کردم، همه رو بیهوش کردم

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *