هنرمندترین راننده تاکسی دنیا!

این راننده تاکسی خیلی باحاله!!استعدادهایی مثل این باید راننده تاکسی بشن بعدامثال فرزاد حسنی وشهریاری باید توصدا وسیما مردم رامسخره کنن!!

Posted by ‎ازهردر سخن‎ on Dienstag, 31. Mai 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *