سگ حرف شنو

زنه به زبان روسی به سگه میگه که گربه را بیار خونه , ببینید عکس العمل سگه رو

زنه به زبان روسی به سگه میگه که گربه را بیار خونه , ببینید عکس العمل سگه رو 😀

Posted by ‎بمب خنده‎ on Sonntag, 29. Mai 2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *