شیراز گردی

شیراز گردی قسمت اول شروع ازسه راه برقتقدیم به شیرازیهای عزیز دورازوطن گفتم یه گشتی توخیابونهای شهر بزنید بلکه یکم دلتون وا شه اگه دوست داشتید قسمتهای بعدی را هم تقدیم میکنم.با تشکر ازبچه های خوش ذوق (شیرازیهای مقیم فیسبوک)

Posted by ‎ازهردر سخن‎ on Montag, 25. April 2016

 

شروع ازسه راه برق

تقدیم به شیرازیهای عزیز دورازوطن گفتم یه گشتی توخیابونهای شهر بزنید بلکه یکم دلتون وا شه

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *