معین, عاشق که بشی

دوستان اینهم کار جدید معین عزیز بنام عاشق که بشی, من تا حالا چند بار گوش دادم و باید بگم با احترام بسیار زیادی که برای استاد معین قائلم باید اعتراف کنم که زیاد بهم نچسبید حالا شاید بعدا بیشتر بهش عادت کردم !

https://youtu.be/W5qVy4GqXtA

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *